Bovenste vlnr: Bernard de Jong, Joke Goedhart, Patrick Poelmann en Bert de Groot. Onderste vlnr: Els Otterman en Constantijn Jansen op de Haar.
Bovenste vlnr: Bernard de Jong, Joke Goedhart, Patrick Poelmann en Bert de Groot. Onderste vlnr: Els Otterman en Constantijn Jansen op de Haar. (Foto: waterschap)

Coalitieakkoord heeft vele ambities

Bewerkt door redactie

Meer oog voor waterkwaliteit

Inwoners die meehelpen in het monitoren van de waterkwaliteit, 50% vertraging van de huidige bodemdaling in 2030 en een energieneutraal waterschap in 2030. Deze ambities staan in het nieuwe coalitieakkoord van Water Natuurlijk, CDA, PvdA en de geborgde fractie Landbouw, Natuur en Economie.

REGIO - Afvalwater wordt gezuiverd op basis van de wettelijke normen. Hierbij komt steeds meer aandacht voor milieuvreemde stoffen in het water zoals microplastics en medicijnresten. Water Natuurlijk, CDA, PvdA en de geborgde fractie Landbouw, Natuur en Economie participeren in onderzoek hoe zij deze stoffen het beste aan kunnen pakken. Bij investeringen op de zuiveringen kijken zij of het doelmatig is om medicijnresten en microplastics uit het water te zuiveren. Schoon water is van levensbelang voor mens, plant en dier. De waterkwaliteit in sloten, rivieren en kanalen worden dan ook continu bekeken. Bij het meten van die kwaliteit wordt samengewerkt met inwoners, ondernemers, agrariërs en grondeigenaren: 'citizen science'. Doel is om nog beter inzicht te krijgen in de waterkwaliteit. Waterschappen zijn ontstaan vanuit het besef dat door gezamenlijke inspanning het land beter bewoonbaar en bruikbaar zal zijn. Tegenwoordig zijn Nederlanders veel minder waterbewust. Een belangrijke reden om in 2022 stil te staan bij 900 jaar waterbeheer in deze regio. Heel Holland zakt en dat geldt zeker voor het veenweidegebied in het Groene Hart. Het college gaat de huidige inzet om bodemdaling te remmen, verder versterken. De ambitie is om samen met partners in het veenweidegebied, bodemdaling in 2030 met 50 procent te vertragen. Om dit te realiseren gaan we door met de experimentele maatregelen die al in gang zijn gezet zoals (gestuurde) onderwaterdrainage. Maar we kijken nadrukkelijk ook naar alternatieve maatregelen die mogelijk bruikbaar zijn.

Op 28 mei werd tijdens een openbare algemeen bestuursvergadering het bovengenoemde college benoemd. Het college bestaat uit: Els Otterman (Water Natuurlijk), Bert de Groot (fractie LNE), Bernard de Jong (CDA) en Constantijn Jansen op de Haar (PvdA). Het college bestaat daarnaast uit secretaris-directeur Joke Goedhart en dijkgraaf Patrick Poelmann.

Meer weten? Het volledige coalitieakkoord staat op de website van het waterschap: www.hdsr.nl, onder Aktueel.

Kerntaken

Veilige dijken, droge voeten en schoon water zijn en blijven belangrijke taken van het waterschap.

Zeker ten aanzien van veiligheid en voldoende water is dit een gebiedsoverstijgende taak. Zo versterken waterschappen de belangrijke Lekdijk niet alleen voor Utrecht maar ook voor grote delen van West Nederland. Hetzelfde geldt voor maatregelen die we nemen om aanvoercapaciteit van zoet water naar het West-Nederland te vergroten.

In tijden van droogte, maar op termijn mogelijk ook structureel.

Meer berichten